HEJ ALLA DELTAGARE!

Var noga med att läsa igenom våra allmänna villkor (‘Waiver’) innan du deltar i Color Obstacle Rush evenemanget. Om du har några frågor om villkoren, vänligen kontakta oss via chatbot!

Alla minderåriga (under 18) måste ta ett undertecknat intyg till evenemanget! Kolla noga vilka intyg du behöver:

Är du mellan 12 och 14 år får du delta i sällskap med din målsman (behövs inget dokument).
Barn mellan 12 och 14 år får delta i evenemanget även i sällskap med en annan vuxen än målsman mot uppvisande av ett intyg, som undertecknats av barnets målsman (dokument “TILLSTÅND FÖR ATT AGERA MÅLSMAN”).
Är du mellan 15 och 17 år får du delta även utan sällskap av målsman, men måste kunna uppvisa ett intyg som undertecknats av din målsman (dokument “TILLÅTELSE ATT DELTA I EVENEMANG”).

COLOR OBSTACLE RUSH: Tillstånd för 15-17 åriga att delta i evenemang: Download File

ALLMÄNNA VILLKOR (‘WAIVER’) FÖR COLOR OBSTACLE RUSH 2023
COLOR OBSTACLE RUSH, VILLKOR FÖR ANMÄLAN OCH DELTAGANDE
Funrun Finland Oy (nedan “Arrangören”) arrangerar the Color Obstacle Rush (“Loppet”) och ditt deltagande förutsätter att du noggrant går igenom dessa villkor för din anmälan och ditt deltagande. Genom din anmälan att delta i Loppet godtar du Arrangörens vid var tid gällande villkor för anmälan och deltagande i Loppet enligt nedan samt även sådana övriga villkor och förutsättningar som framgår av Arrangörens vid var tid gällande hemsida (www.colorobstaclerush.se).

Anmälan
Endast 12 år fyllda personer får delta i Loppet. Är du mellan 12-14 gammal krävs att målsman eller annan myndig person även deltar i Loppet och tar ansvar för sådan minderårig. Sådan ansvarig myndig kan maximalt ansvara för upp till 5 minderåriga deltagare. Är du mellan 15-17 år får du delta i Color Obstacle Rush även utan sällskap av vuxen, men måste kunna uppvisa ett tillstånd som undertecknats av din målsman.

Din anmälan till Loppet är bindande när du betalat anmälningsavgiften. Du har enligt 2 kap. 3 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) inte möjlighet att ångra din anmälan med rätt till återbetalning av anmälningsavgiften.

Du ansvarar för att du angivit korrekt information vid anmälan, såsom namn och mejladress, så att Arrangören kan skicka ut en bekräftelse av din anmälan.

Loppet
Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i längd av banan och antal och omfattningen av hinder: beroende på terräng, plats och väder kan alla hinder kanske inte används på alla Color Obstacle Rush event.
Du bekräftar och accepterar att arrangören använder stroboljus i några av sina evenemang och deltagaren bär härmed riskerna i samband med användning av stroboljus. Det rekommenderas starkt
att deltagare och / eller barndeltagare som lider av epilepsi inte deltar i dessa hinder.

Inställande och senareläggning av Lopp
Om Arrangören väljer att ställa in Loppet, varmed inte avses att det senareläggs med upp till 12 månader, och det inte sker till följd av några omständigheter som ligger utanför Arrangörens kontroll (såsom men ej begränsat till brand, hård vind, regn, översvämning, strejk m.m.) återbetalar Arrangören betald anmälningsavgift. Detta omfattar dock inte eventuell service- och distributionsavgift vilka inte återbetalas i den mån de debiterats.

Arrangören förbehåller sig alltid rätten att senarelägga datumet för Loppet med upp till 12 månader. Din anmälan gäller då på samma sätt som tidigare och du har inte rätt till återbetalning av anmälningsavgiften.

Genomförande av Loppet
Arrangören förbehåller sig alltid rätten att förändra Loppets sträckning eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att Loppet ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt.

Deltagande
Ditt deltagande i Loppet sker på egen risk och Arrangören ansvarar inte för eventuella skador som du kan ådra dig under Loppet. Genom din anmälan till Loppet accepterar du de regler och förutsättningar som gäller för Loppet, däribland att bli täckt av färgpulver baserat på majsstärkelse. Arrangören ansvarar inte för eventuella fläckar eller skador på kläder eller andra tillhörigheter som uppstår i samband med Loppet och inte heller för borttappade eller försvunna tillhörigheter.

Du accepterar att Arrangören alltid äger rätt att, utan skyldighet att återbetala anmälningsavgiften, neka dig eller avbryta ditt deltagande i Loppet under förutsättning att Arrangören gör bedömningen att detta är nödvändigt för din eller andra deltagares säkerhet.

Arrangören har vidtagit de nödvändiga och rimliga säkerhetsåtgärder som krävs för att göra Loppet till ett så säkert arrangemang som möjligt och Arrangören tar inget ansvar för tredje parts, inklusive men ej begränsat till andra deltagare och åskådare, agerande i anslutning till, under och efter Loppet.

Information om fotografering, videoinspelningar och användandet av sådant material
Före, under och efter Loppet kan det förekomma att Arrangören fotograferar och videoinspelar samt att detta material därefter genomgår bearbetning och/eller redigering. Genom din anmälan accepterar du att Arrangören utan skyldighet att ersätta dig därför äger rätt att göra detta samt att använda sådana bilder och sådana videoinspelningar på dig för marknadsföringsändamål och har rätt att publicera materialet, inklusive men ej begränsat till, i sociala medier, t.ex. på Facebook eller Instagram.

Arrangören tar inget ansvar för individuella deltagares eller åskådares egna bilder eller videoinspelningar och inte heller för användningen eller delningen av dessa.

Hantering av personuppgifter
Genom din anmälan samtycker du till att Arrangören behandlar och delar dina personuppgifter med tredje man i den utsträckning det är nödvändigt för att Arrangören ska kunna fullgöra sina åtaganden i samband med Loppet och för att kunna skicka dig information och erbjudanden rörande Loppet samt för de övriga ändamål som framgår av dessa villkor. Arrangören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna och därmed ansvarig för att all behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Dina personuppgifter kommer inte att överlåtas till tredje part. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om hur Arrangören behandlar dina personuppgifter genom att kontakta Arrangören. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Ändring av villkor
Du accepterar härmed att Arrangören alltid äger rätt att ändra i dessa allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR: Download File

TILLSTÅND FÖR ATT AGERA MÅLSMAN (12-14 åriga): Download File